Breaching Humpback and TEKIN III WHALE WATCHING DEALS